Kommunane

Den einskilde kommunen er ein kommune i Noreg. Lov- og regelverk heimlar bruk av, og fastset tryggingsnivå for, alle data kommunen forvaltar. Kommunane pliktar å forvalte alle data innanfor dei rammene som lov- og regelverk set.
IKT Nordhordland skal bidra til at kommunane stettar alle lovkrav ved at alle krav til konfidensialitet, integritet og tilgjenge til dei data kommunane forvaltar, vert ivaretekne.
Ein føresetnad for dette er at kommunane agerer i tråd med anbefalingar frå IKTNH, slik desse er skildra i del 3 i dette dokumentet.

IKT Nordhordland

IKT Nordhordland – heretter omtala som IKTNH – er ein driftsorganisasjon basert på eit samarbeid mellom Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy og Vaksdal kommunar. Samarbeidet er etablert i tråd med §27 i Kommunelova.

IKTNH skal ivareta samarbeidskommunane sine oppgåver knytt til ikt-relatert innkjøp, drift, support, service, informasjonstryggleik, og tilhøyrande tenesteområde . Pr. oktober 2018 yter IKTNH tilsvarande tenester til kommunane Austevoll og Samnanger.

IKTNH skal sikre høg kvalitet og kostnadseffektivitet på leveranse og utvikling av IKT-tenester til kommunane.
For at IKTNH skal kunne yte tenester i tråd med tenesteskildringane i avtalen, må ein leggje til grunn at IKTNH har avgjerdsmynde i alle spørsmål som er knytte til desse tenestene.

IKTNH kan levere tenester til andre i tråd med prinsipp som vert vedtekne av kommunane og styret i IKTNH.

Print Friendly, PDF & Email