Om basistenester

Dette er tenester innan dei tenesteområda som er omfatta av tenesteleveringsavtalen, og som er skildra i eigne punkt under kvart tenesteområde i del 3 av dette dokumentet.
Det er IKTNH som til ei kvar tid avgjer kva tenester som skal definerast som basistenester, etter framlegg frå og i samråd med styret for IKTNH. Dette betyr at tenester kan definerast som basistenester, dersom til dømes eit fleirtal av kommunane ynskjer denne tenesta utført.
Ein legg til grunn at basistenester er tenester som alle kommunane gjer seg nytte av, og som kvar kommune finansierer sin del av via driftstilskot. Driftstilskota skal dekkje IKTNH sine drifts- og kapitalkostnader i tråd med vedteke budsjett for IKTNH.
Det er kommunane sjølve som avtalar korleis kostnadane skal fordelast mellom kommunane. Pr 2018 skjer dette etter fylgjande fordelingsnøkkel :

  • 1/3 av kostnadane vert fordelt likt mellom kommunane.
  • 2/3 av kostnadane vert fordelt etter innbyggjartal i kvar kommune.

Om plusstenester

Kommunane kan ha ynskje om eller behov for særskilte tenester ut over dei som er definerte som basistenester. Slike tenester kan IKTNH levere som sokalla plusstenester.
Drift av plusstenestene vert ikkje rekna som ein del av tenestene som kommunane gjev driftstilskott til. Dermed må vedkomande kommune eller kommunar finansiere denne drifta særskilt.
Nedunder er døme på prisar for plusstenester, gjeldande for 2018:

  • Konsulenttimar : Kr 650 pr time i ordinær arbeidstid (kl.08:00 – 15:30 på normale virkedagar). Særskilte satsar gjeld for arbeid utanom ordinær arbeidstid.
  • Drift av standard servar – 2GB internminne, 100GB lagringsplass : kr 25.000 pr år.
  • Lisens for programvare til servar – dette er prisar frå leverandør, IKTNH reknar ikkje påslag:
    • Microsoft servar : Kr. 7.200
    • SQL database : Kr. 49.000
  • Lisens for annan relevant programvare : Også her gjeld leverandør sine prisar. IKTNH reknar ikkje påslag.

Kommunen/kommunane som ynskjer at IKTNH skal levere ei plussteneste, må inngå ein særskilt avtale om dette. Denne avtalen skal stadfestast gjennom eit eige dokument, kalla «Stadfesting av avtale om levering av plussteneste».

Tenestetilbodet vert heile tida evaluert, og i den samanheng kan ein kome til å sjå det føremålstenleg å gjere om ei plussteneste til basisteneste. Dersom ein vel å omdefinere plusstenester til basistenester, og desse tenestene då skal finansierast med ordinære driftstilskott, vil kommunen eller kommunane si særskilte finansiering av tenestene falle bort.

Print Friendly, PDF & Email