IKTNH nyttar standardar for informasjonstryggleik og for drift av IKT, mellom desse ISO27001, ISO 27002 og ISO 9000, samt ITIL-standarden (BS 15000). ITIL-standarden vert nytta for å systematisere og strukturere dei tenester som vert leverte vidare til kommunane.
IKTNH ynskjer å yte best mogleg service for kommunane våre, og difor nyttar ein ITIL inn mot drift og forvaltning av IKT-systema til kommunane våre.
ITIL er eit sett av integrerte funksjonar og prosessar som også har ei beskriving av beste praksis for kvar prosess. Desse prosessane er fleksible og skalerbare og kan tilpassast. IKTNH sine målsetjingar ved å ta i bruk ITIL, samt ei beskriving av prosessane, finn ein i eige vedlegg.

Samhandling og møtefora

IKTNH skal vere representerte i driftsmøte med den einskilde kommunen, og i kommunane sine styrings- og strategigruppemøte. IKTNH sine representantar til driftsmøta er ikkje fast oppnemnde, men vert peika ut av dagleg leiar på bakgrunn av kva saker som vert teke opp i det aktuelle driftsmøtet. I styrings- og strategigruppa er dagleg leiar fast utsending frå IKTNH.

Driftsmøte

IKTNH skal i samarbeid med kommunen etablere og gjennomføre driftsmøte.
Driftsmøta skal vere dei fora der detaljerte og løpande saker knytt til IKTNH si oppfylgjing av driftsløysinga til kommunen blir handsama, slik at partane sikrar at driftstenestene vert leverte i tråd med inngått avtale. Kommunen og IKTNH skal i driftsmøta vere representerte med personer som har ansvar for dagleg drift eller dagleg oppfylgjing av dei driftstenester som kommunen mottek. Driftsmøta skal ha avgjerdsmynde innan rammene som ligg i avtalen, men skal ikkje kunne ta avgjerd om tilhøve som føreset endringar i inngått avtale, eller som er av meir overordna eller prinsipiell art.
Driftsmøta skal haldast kvar annan månad. IKTNH er ansvarleg for å kalle inn til desse og for å føre referat frå desse.

Styrings- / strategigruppemøte

Kommunane har etablert ei strategigruppe og gjennomfører strategimøte.
Strategimøta skal vere det forumet der etablering og drift av kommunen sitt driftsmiljø blir fylgd opp på eit overordna nivå slik at partane sikrar at driftstenestene vert leverte i tråd med inngått avtale.
I driftsperioden skal styringsgruppemøta haldast minimum kvar månad. Utviklingsleiar skal føre referat frå møta.

Kontaktpersonar hos IKTNH og i kommunane

Ein namngitt person hos IKTNH har det totale kommunenansvaret. Denne personen skal vere proaktiv mot kommunen for å sikre ein god leveranse og effektive prosessar. Denne personen har tilstrekkeleg mynde internt hos IKTNH til å få sett i gang naudsynte forbetringstiltak på ein effektiv måte.
Ein namngitt person i kommunen skal vere kommunen sin kontaktperson andsynes IKTNH. Det er kommunen sitt ansvar å gi vedkomande naudsynt mandat til å ettersjå at kommunen til ei kvar tid kan få sett i gang naudsynte tiltak for å sikre etterleving av innhaldet i tenesteleveringsavtalen.
Oversikt over ansvarlege for dei ulike tenestene i IKTNH og kommunane skal finnast i eit eige dokument som til ei kvar tid er oppdatert, og som er å finne som eit vedlegg til denne avtalen.

Service manager

IKTNH sin tenesteansvarlege (Service manager) skal lede eller vere sentral i planlegging og gjennomføringa av prosjekt inn mot kommunen.

Rutinar for rapportering og varsling

IKTNH rapporterer slik at det er enkelt å fylgje opp kvaliteten i tenesteleveransane mot avtalte TLA-ar. Rapporteringa framstår i samsvar med inngått avtale og viser det korrekte bildet. IKTNH sitt rapporteringsverktøy/ -moduler er automatisert.
IKTNH skal rapportere på status for servicenivået på alle tenester der garantert servicenivå er gitt. Rapportane som dokumenterer servicenivået skal vise avvik frå garanterte TLA-krav.

Print Friendly, PDF & Email