Ein skil her mellom utgifter som kvar kommune har ansvar for, og fellesutgifter som vert betalt av IKTNH på vegne av dei samarbeidande kommunane.
Fellesutgifter vert fordelt mellom kvar einskild kommune i tråd med oppsett fordelingsnøkkel eller tenesteavtale.
Utgifter som IKTNH har og som skal dekkjast av ein einskild kommune, til dømes utgifter til etablering og konfigurering av nettverk på kommunen sine lokasjonar, vert fakturert kommunen.
Utgifter knytt til den einskilde kommunen sine innkjøp av pc-ar, leige av periferutstyr, lisensleige etc., vert fakturert kvar kommune direkte frå leverandør. IKTNH har ikkje noko ansvar for at desse fakturaane vert godtgjort.
Betalingsvilkår skal til ei kvar tid gå fram av angåande faktura.

Print Friendly, PDF & Email