Andre tenester knytt til telefoni er

  • Trådlaus telefon
  • Analogt utstyr
  • Fax
  • Headset
  • Støtte for sentralbord

 

Skildring av rutinar for kvalitetskontroll

  • Kommunen skal ha måltal for måling av servicegrad dei har på sine tenester. Kommunen skal gjennomføre desse målingane, men IKTNH skal bistå ved behov med råd og oppsett som betrar desse tala.
  • Kommunen skal jamnleg vurdere sin beredskapsplan i høve bortfall i delar av eller heile telefonitenesta. IKTNH skal bistå ved behov med råd og oppsett som forbetrar denne.
  • IKTNH skal informere om svakheiter ved det til ei kvar tid gjeldande oppsett og kva for tiltak som bør setjast i verk.

 

Skildring av prosedyrar for avvikshandsaming

Uynskte hendingar/avvik knytt til kommunane sin bruk av data skal meldast. Alle tilsette i kommunen pliktar å melde frå om uynskte hendingar / avvik som er knytt til kommunen si forvaltning av data.

IKTNH har utarbeidd ei eiga orientering om korleis ein kan gjere dette – den finn ein her.

Print Friendly, PDF & Email