Skildring av teneste

Tenesta omfattar reservekopiering med moglegheit for attendekopiering av servarar, filer og epost. Som ein del av katastrofeberedskapen er det sett opp løysing der virtuelle servarar vert replikert på disknivå mellom to datarom.
For reservekopiering på tenestenivå (filserver, databasar og epost) vert det nytta ei diskbasert løysing etter følgjande oppsett:

Type reservekopiering Hyppigheit Oppbevaringstid
Full reservekopi Fyrste gong servar vert teken reservekopi av Eitt år
Endringar Varierer mellom 1 – 3 timar på dagtid

Varierer med omsyn til type data og driftsmessige tilhøve.

Månadskopi : Eitt år

Vekeskopi : Siste tre veker

Dagskopi: Siste 90 dagar

Timeskopi : Siste 2 dagar

 

Kvalitetskrav :

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email