Nettverk
Shadow

Datatryggleik handlar fyrst og fremst om at du skal kunne stole på at IKTNH tek hand om alle data på ein måte som sikrar at

  • dei er verna mot innsyn frå utanforståande,
  • dei ikkje kan endrast eller slettast av uvedkomande,
  • dei er lette å nå for dei som heimel og sakleg grunn for innsyn og bruk av dataa,
  • det så langt mogleg er gjort tiltak for gjenoppretting av tapte data,
  • alle data som skal vidaresendast, vert sende til oppgitt mottakar og på ein trygg måte.

IKTNH si personvernerklæring gjer greie for korleis vi handsamar persondata, på eigne vegner og på vegner av kommunane vai har samarbeid med.

Som ansvarleg partnar med andre aktørar gjer vi også greie for vår handsaming av merkantile data i samband med eiga drift.

Print Friendly, PDF & Email