Endringar

1 Prosessane for handsaming av endringar, slik desse er avtalt i Hovudavtalen, gjeld også for eventuelle endringar i datahandsamar sine forpliktingar i høve denne DHA.
2 Forespurnad om endring kan sendast inn, og endringar kan verte gjennomført, på bakgrunn av fylgjande årsaker :

  1. Som fylgje av eit forretningsbehov, eller ei anmodning frå datahandsamar eller handsamingsansvarleg,
  2. innføring av nye tenester, produkt eller prosjekt,
  3. korrigering av tekniske problem, eller forbetring/endring av funksjonalitet,
  4. oppdatering av eksisterande tenester,
  5. lovbestemte endringar eller krav, heerunder endringar i gjeldande personvernlovgjeving.

Attende til framsida.

Print Friendly, PDF & Email