Innleiande merknader

Partane anerkjenner at gjeldande personvernlovgjeving stiller krav til det ligg føre ein DHA mellom handsamingsansvarleg (kommunen) og datahandsamar (IKTNH) når personopplysningar skal handsamast.

Med føremål om å oppfylle tidlegare avtalar vil einskilde personopplysningar som den handsamingsansvarlege har ansvar for, vert handsama av datahandsamar.

Partane har vedteke å inngå denne DHA med omsyn til handsaming av personopplysningar, i tråd med gjeldande personvernlovgjeving.

I det fylgjande vert det gjort greie for det partane er samde om :

Attende til framsida.

Print Friendly, PDF & Email