Fakturering og betalingsvilkår

Ein skil her mellom utgifter som kvar kommune har ansvar for, og fellesutgifter som vert betalt av IKTNH på vegne av dei samarbeidande kommunane.
Fellesutgifter vert fordelt mellom kvar einskild kommune i tråd med oppsett fordelingsnøkkel eller tenesteavtale.
Utgifter som IKTNH har og som skal dekkjast av ein einskild kommune, til dømes utgifter til etablering og konfigurering av nettverk på kommunen sine lokasjonar, vert fakturert kommunen.
Utgifter knytt til den einskilde kommunen sine innkjøp av pc-ar, leige av periferutstyr, lisensleige etc., vert fakturert kvar kommune direkte frå leverandør. IKTNH har ikkje noko ansvar for at desse fakturaane vert godtgjort.
Betalingsvilkår skal til ei kvar tid gå fram av angåande faktura.

Inngåing og oppseiing av avtalen

Ein syner her til §16 i vedtektene for IKTNH, der det står :

§ 16 Uttreden, oppløsning og utelukkelse
En samarbeidskommune kan tre ut av samarbeidet etter skriftlig varsel til styret. Uttreden kan tidligst finne sted to år etter at skriftlig varsel om oppsigelse er mottatt av styret, og iverksettes fra det derpå følgende årsskifte.
Opphør av samarbeidet kan kun skje dersom samarbeidskommune er enige om det. Vedtak om uttreden eller oppløsning gjøres av kommunestyret i den enkelte samarbeidskommune.
Utløsningssummen fastsettes i samsvar med bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper § 30. Tilsvarende gjelder den uttredende samarbeidskommunes heftelser overfor samarbeidets kreditorer.
Spørsmål knyttet til uttreden og oppløsning kan bringes inn for departementet jf. kommuneloven § 27 nr. 3, annet ledd.
Utelukkelse av en samarbeidskommune som vesentlig misligholder sine forpliktelser i samarbeidet reguleres i samsvar med lov om interkommunale selskaper, § 31.

Print Friendly, PDF & Email