Tenesteområdet «Innkjøp, inngåing av avtalar og lisenshandtering» skal tene fylgjande føremål :

  • Å sjå til at alle innkjøp av ny program- og maskinvare, samt all investering i infrastruktur – nettverk og servarpark – er kvalitetssikra med omsyn til kompatibelitet med eksisterande løysningar og etablerte tryggleiksstandardar.
  • Å sjå til at alle anbodsprosessar og avtaleinngåingar knytt til slike innkjøp skjer i tråd med gjeldande lovverk og god forretningsskikk.
  • Å sjå til at kommunane i samarbeidet får så gode prisar, vilkår og tenesteomfang som mogleg på innkjøpa sine.
  • Å sjå til at inngåtte anbods- og innkjøpsavtalar vert fylgde opp med tanke på lisensrekneskap og lisensbetaling.
  • Å sjå til at nye anbodsprosessar vert sett i gang i god tid før eksisterande avtalar skal terminerast eller forlengjast.

I takt med den tekniske utviklinga og auka digitalisering av tenester i kommunane vil det melde seg nye behov for investering og drift. Dette gjer at ein må rekne med at det vert sett i gang nye prosessar for innkjøp eller lisensiering av maskinvare, programvare og tenester.

  • IKTNH har innanfor gitte rammer eit sjølvstending ansvar for planlegging og innkjøp knytt til infrastrukturen.
  • Kvar kommune har eit sjølvstendig ansvar for at alle innkjøp av it-tenester og it-utstyr, samt lisensiering av programvare til ei kvar tid skjer i tråd med inngåtte avtalar.

Nedunder er eit oversyn over tenestene som ligg til dette tenesteområdet :

Print Friendly, PDF & Email