Skildring av gjeldande kvalitetskrav – tenestespesifikasjonar

 • IKTNH har fyrstelinesupport på utstyret, medan leverandør har andre- og tredjelinesupport.
 • Funksjonsfeil vert retta av leverandøren innan neste arbeidsdag etter at feilen er meldt inn.
 • Oppdateringar og vedlikehald vert utført fortløpande, og etter behov.
 • Maskinene registrerer sjølve tonarnivå, og bestiller ny tonar automatisk når det er behov for dette.

 

Skildring av tenestelevering

 • Leverandør leverer som regel ut utstyr direkte på lokasjon.
 • Leverandør har ansvar for ettersyn og eventuell reparasjon av utstyr.
 • IKTNH ser til at utstyret vert korrekt sett opp og konfigurert i nettverket.
 • IKTNH leverer kodebrikker til IKT-kontaktane i kommunane.
 • Utskrift vert levert på alle modellane.
 • Kopi vert levert på alle modellane.
 • På lokasjonar der det er trong for å foreta kopiering, vert det levert utstyr som har denne funksjonaliteten.
 • På lokasjonar der det er trong for å foreta skanning til e-post og fagapplikasjonar, vert det levert utstyr som har denne funksjonaliteten.
 • På lokasjonar der det er trong for faks, vert det levert utstyr som har denne funksjonaliteten.
 • Sikker utskrift vert levert på i tråd med pkt.2 i tenesteskildringa.
 • IKTNH har fyrstelinesupport på utstyret, medan leverandør har andre- og tredjelinesupport.
 • Funksjonsfeil vert retta av leverandøren innan neste arbeidsdag etter at feilen er meldt inn.
 • Oppdateringar og vedlikehald vert utført fortløpande, og etter behov.
 • Maskinene registrerer sjølve tonarnivå, og bestiller ny tonar automatisk når det er behov for dette.

 

Skildring av føresetnader for oppfylling av tenestespesifikasjonane

 • Det skal kun nyttast utskriftseiningar levert av IKTNH i tråd med gjeldande anbod.
 • Før plassering av skrivar på lokasjon, skal IKTNH sjå til at det er sett opp og klargjort nettverkspunkt for skrivaren. Kommunen er sjølv ansvarleg for at det er tilgjenge til straum på lokasjonen.
 • Kommunen har ansvar får å sjå til at alle som skal ha kodebrikke, får tildelt dette.
 • Brukarar av skrivar på ein lokasjon har ansvar for å melde frå om eventuelle feil på utstyret.

 

Skildring av prosedyrar for avvikshandsaming

Uynskte hendingar/avvik knytt til kommunane sin bruk av data skal meldast. Alle tilsette i kommunen pliktar å melde frå om uynskte hendingar / avvik som er knytt til kommunen si forvaltning av data.

IKTNH har utarbeidd ei eiga orientering om korleis ein kan gjere dette – den finn ein her.

 

Print Friendly, PDF & Email