Merkantile data vert verna på same måten som personinformasjon. Dette betyr at

  • data kun vert nytta til dei føremåla som dei er tenkt nytta til frå avsendar si side,
  • data vert verna mot innsyn frå alle som ikkje har ein sakleg grunn for å få innsyn i dei,
  • data kun vert lagra så lenge det er naudsynt av omsyn til prosessane dei er knytt til.

 

Print Friendly, PDF & Email