IKTNH ser til at leverandørar agerer i tråd med inngåtte avtalar som anten er inngått av IKTNH på vegne av alle kommunane, eller som IKTNH har inngått på vegne av ein einskild kommune.

Alle avtalar som er inngått, vert gjennomgått og evaluerte i løpet av avtaleperioden.

I god tid før ein avtaleperiode går ut, vert kommunane som er omfatta av avtalen, gjort merksame på dette.

Ein finn meir detaljert informasjon om dette i skildring av tenesta «Avtalehandtering».

Print Friendly, PDF & Email