Innleiing :

IKTNH har fleire roller knytt til handsaming av personinformasjon :

  • IKTNH er ansvarleg datahandsamar og forvaltar personleg informasjon på vegner av dei samarbeidande kommunane. I det ligg at IKTNH mottek, lagrar, prosesserer og legg til rette for vidareformidling av kommunane sine data. Dette skjer i tråd med instruks frå eller avtalar med den einskilde kommunen.
  • IKTNH nyttar også data frå kommunane som grunnlag for å sikre korrekt tilgjenge til kommunane sine ulike ressursar.
  • IKTNH er sjølvstendig innsamlar av personinformasjon som ein del av tenesteytinga til kommunane. Denne vert forvalta i tråd med retningslinene for handsaming av dei data som kjem frå kommunane.
  • IKTNH er ei avdeling i Osterøy kommune, og brukar personinformasjon som ein del av personalforvaltninga i avdelinga. Av di personalet er tilsett i Osterøy kommune, er det Osterøy kommune si personvernerklæring som gjeld for denne forvaltninga av personinformasjon.

 

IKTNH si personvernerklæring er delt i to :

Print Friendly, PDF & Email