Kvar kjem opplysningane frå ?

  • Opplysningane frå hrm-systema vert vidareformidla til IKTNH frå den einskilde kommunen. Det er kommunen si oppgåve å oppgi sine kjelder for denne informasjonen.
  • Opplysningane om trafikk på internett vert henta inn via nettverk.
  • Opplysningane som vert nytta til administrasjon av telefonisystema kjem til dels frå kommunane, dels frå brukar sjølv. Informasjon knytt til brukarstøttetenesta kjem frå brukaren sjølv.
  • Opplysningane som er knytt til e-post kjem dels frå den som har kontoen, dels frå den/dei som vedkomande får e-post frå.

Korleis vert opplysningane verna ?

  • Informasjonen frå hrm-systema vert importert til IKTNH sitt AD, som ligg på IKTNH sine eigne servarar. Tildeling av ressursar skjer automatisk i tråd med oppsette prosedyrar.
  • Informasjonen knytt til administrasjon av telefoni ligg på servarar hos leverandøren av telefonitenester.
  • Informasjonen knytt til brukarstøtte ligg på IKTNH sine servarar.
  • Informasjon knytt til e-post ligg på IKTNH sine servarar.
  • Alle interne servarar er omfatta av tryggleikstiltak som brannmurar etc.
Print Friendly, PDF & Email