Dei ulike tenestene som inngår i IKTNH sin portefylgje for basistenester, er skildra med informasjon om kva den einskilde tenesta omfattar, kva kvalitetskrav som gjeld, og kva føresetnader som må vere oppfylte for at IKTNH skal kunne levere tenester som held dei oppsette kvalitetsmåla.

Skildringane er organisert på to måtar :

Via sida «Tenester knytt til dei ulike tenesteområda» kan ein finne skildringar av tenestene som er knytt til kvart av dei ulike tenesteområda IKTNH sin tenesteleveranse er delt inn i.

Via sida «Eit alfabetisk oversyn over alle tenestene» finn ein dei same skildringane, men her er desse lista opp alfabetisk.

Desse sidene er å finne som eigne underpunkt i menyen denne sida er knytt opp til.

Print Friendly, PDF & Email