Skildring av teneste
Tenesta gjeld faste integrasjoner mellom definerte applikasjonar (system) og gjeld utveksling av (normalt faste) data mellom to eller fleire applikasjonar, og som er heil- eller halvautomatisk og ikkje brukarstyrt.

 

Tenesta omfattar:

  • Overvaking av integrasjonen (at den er operativ)
  • Sikring av at data vert overført på riktig måte
  • Verifisering, vedlikehald og endringar ved oppgradering av dei involverte applikasjonane.

 

Kvalitetskrav :

    Brukarar som har tilgjenge til nettverket, skal etter pålogging ha tilgjenge til sine ressursar frå ein kvar lokasjon i dei samarbeidande kommunane.

  • Tryggleik : Ein viser her til det som står om datatryggleik på IKTNH si heimeside – dette finn ein her. 
  • Oppetid : Tenesteleveringavtalen har eit eige kapittel om oppetid, som også omfattar denne tenesta. Informasjon om oppetid finn ein her. 
  • Handsaming av nedetidssituasjonar : Oppretting av feil vert prioritert ut frå kva konsekvensar feilsituasjonen kan ha. Dette er gjort særskilt greie for i tenesteleveringsavtalen. Informasjon om finn ein her.

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email