Skildring av tenestelevering

  • Overvaking av integrasjoner mellom applikasjonar
  • Handtering av førespurnader, feil og problem med integrasjonen. Feilretting skjer innan fristar som er i samsvar med prioritering på saka – ref. tenesta Kundeservice.
  • Testing og godkjenning av endringar slik at disse vert innført kontrollert og utan feil
  • Kontakt med leverandører for å følgje opp leveranse og følgje med i utviklinga av applikasjonen som kan påverke integrasjonen
  • Oppfølging av support-/vedlikehaldsavtale med leverandør

 

Skildring av gjeldande kvalitetskrav – tenestespesifikasjonar

  • Integrasjonen skal fungere som avtalt med systemeigar og andre ansvarlege
  • Feilretting innan fristar i samsvar med prioritering på saka

 

Skildring av føresetnader for oppfylling av tenestespesifikasjonane.

  • Kontakt om feil og problem skal komme inn via godkjende kanalar.
  • Systemeigar melder om endringar i driftsmønstre eller andre relevante forhold relatert til effektiv og riktig forvaltning
  • Kontaktperson(ar) rapporterer større endringar eller spesielle avvik til IKTNH.

 

Skildring av rutinar for kvalitetskontroll
Alle tenestene som vert levert av IKTNH, vert kontinuerleg evaluert og resultata vurdert opp mot gjeldande kvalitetskrav for tenesta. Resultatvurderinga vert i nokre tilfelle gjort undervegs, i andre høve i samband med planlagt gjennomgang av eigne rutinar.

 

Skildring av prosedyrar for avvikshandsaming

Uynskte hendingar/avvik knytt til kommunane sin bruk av data skal meldast. Alle tilsette i kommunen pliktar å melde frå om uynskte hendingar / avvik som er knytt til kommunen si forvaltning av data.

IKTNH har utarbeidd ei eiga orientering om korleis ein kan gjere dette – den finn ein her.

 

 

Print Friendly, PDF & Email