Nedunder kjem eit oversyn over dei tenestene IKTNH tilbyd som basistenester, ordna etter tenesteområde. Titlane er peikarar til meir detaljerte skildringar av den einskilde tenesta.

Merk at denne katalogen går over fleire sider. Nede på denne sida finnest knappar for navigering mellom sidene.

Innkjøp, inngåing av avtalar, lisenshandtering


Overvaking av og kontroll med dataflyt


Personvernombod (DPO)


Planlegging, prosjektering og rådgjeving


Print Friendly, PDF & Email