Telefon : 53 00 34 00

Dersom saka gjeld ein feil eller eit problem som har oppstått i leveransen innan tenesteområdet eg har ansvar for, skal du nytte IKTNH si brukarstøtte med mindre noko anna er avtalt. På den måten sikrar ein at feil og problem vert teken hand om på ein mest mogleg effektiv måte.

Print Friendly, PDF & Email