Skildring av teneste

IKTNH kan levere tilgjenge frå eksterne lokasjonar  på tre ulike måtar :

 • SING VPN Klient – Sikker pålogging gjennom SSL sertifikat; Checkpoint Mobile. Løysinga kan nyttast frå alle lokasjonar med tilgjenge til internett. Løysinga gjev brukar tilgjenge til sine filområde (H, F, M)
 • Ekstern Tilgang – SING – Sikkerpålogging gjennom SSL sertifikat; Checkpoint Mobile. Løysinga kan nyttast frå alle lokasjonar med tilgjenge til internett, og gjev tilgjenge til alle fagapplikasjonar i SING som brukar skal ha tilgjenge til.
 • Sikker pålogging gjennom RAP3 router. Løysinga kan kun nyttast der RAP3 er plassert.

 

Skildring av tenestelevering

 • Tilgjenge til SING gjennom SSL sertifikat vert tinga av brukar via IKT-kontakt. IKT-kontakt bestiller hos IKTNH.
 • Brukar må ha lisens for RDS dersom behovet går ut over tilgjenge til eigne filområde. IKT-kontakt bestiller hos IKTNH.
 • Når tilgjenge er innvilga,  vert SING VPN Klient og Ekstern Tilgang – SING gjort tilgjengeleg i programvaresenteret for brukar,  og brukar lastar sjølv ned og installerer dette på eigen arbeidsstasjon.
 • IKT-kontakt tingar RAP3 til bruker gjennom IKTNH. RAP3 er en router som vert plassert på lokasjon der ein ynskjer tilgjenge.

 

Skildring av gjeldande kvalitetskrav – tenestespesifikasjonar

 • IKTNH er ansvarleg for at løysingane er levert i tråd med normar og regler, og at dei fungerer.
 • Tilgjenge med SSL sertifikat krev at ein nyttar brukarnamn og passord.
 • Tilgjenge via  RAP3 krev ikkje passord, men vert gitt i tråd med brukaren sine tilgjengerettar i SING-nettet.
 • Øvrige kvalitetskrav :
  • Tryggleik : Ein viser her til det som står om datatryggleik på IKTNH si heimeside – dette finn ein her.
  • Oppetid : Tenesteleveringavtalen har eit eige kapittel om oppetid, som også omfattar denne tenesta. Informasjon om oppetid finn ein her.
  • Handsaming av nedetidssituasjonar : Oppretting av feil vert prioritert ut frå kva konsekvensar feilsituasjonen kan ha. Dette er gjort særskilt greie for i tenesteleveringsavtalen. Informasjon om dette finn ein her.

 

Skildring av føresetnader for oppfylling av tenestespesifikasjonane

 • Alle løysingane føreset at kommunalt utstyr er nytta.
 • Ein annan føresetnad er at lokasjonen ein arbeider frå, har internettilgjenge med tilstrekkeleg linekapasitet. Det er ikkje IKTNH sitt ansvar å sjå til at internetttilgjenget frå den aktuelle lokasjonen svarar til dei tekniske krava som denne tenesta stiller.

 

Skildring av rutinar for kvalitetskontroll

 • IKTNH skal til ei kvar tid dokumentere gjeldande krav til utstyr i nettverket, og korleis dette er konfigurert.

 

Skildring av prosedyrar for avvikshandsaming

Uynskte hendingar/avvik knytt til kommunane sin bruk av data skal meldast. Alle tilsette i kommunen pliktar å melde frå om uynskte hendingar / avvik som er knytt til kommunen si forvaltning av data.

IKTNH har utarbeidd ei eiga orientering om korleis ein kan gjere dette – den finn ein her.

 

Print Friendly, PDF & Email