IKTNH var opprinneleg etablert i september 2011, men er frå 1.1.2020 organisert som eit kommunalt oppgåvefellesskap etter kommunelova § 19.

For tida er følgjande kommunar med i samarbeidet:

Alver kommune
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Fedje kommune
Gulen kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune
Samnanger kommune
– Sveio kommune
Vaksdal kommune

IKTNH skal bidra til å understøtte og vidareutvikle digitaliseringa av forvaltning og tenester i kommunane, for på den måten å gjere det lettare for desse å oppnå sine mål. I dag er om lag 12.500 brukarar knytt til IKT-miljøet i kommunane.

Oppgåvene organisasjonen har, er skildra og vert regulert gjennom ein tenesteleveringsavtale og ein datahandsamaravtale mellom IKTNH og kvar einskild kommune.  Med desse avtalane ynskjer ein å oppnå dette :
– Eit formalisert samarbeid mellom partane.
– Forutseielegheit for både kommune og IKTNH.
– At gjeldande regelverk til ei kvar tid vert etterlevd.
– At ein kan vere trygg på at alle leveransar samsvarar med avtalt kvalitetsnivå.
– Gjensidig utveksling av driftinformasjon.

IKTNH stiller personell til rådvelde for handtering av oppgåver som
– brukarstøtte,
– meldingsmottak og -formidling,
– teknisk drift,
– tryggleik,
– innkjøp, rådgjeving,
– dokumentasjon,
– IKT-strategi
Eit samla oversyn over kva tenester IKTNH kan levere til kommunane, finn ein her.

 

Print Friendly, PDF & Email