• Kolonnen merka H handlar om faktorar knytt til hardware – maskinvare.
  • Kolonnen merka M handlar om mobile einingar.
  • Kolonnen merka T handlar om telefoni.

IKTNH sitt ansvar omfattar

H M T
Eigarskap til utstyr og lisensar   X  
Innkjøp av utstyr og lisensar X   X
Forvalte vedlikehaldsavtale     X
Foreslå utstyr som skal kunne inngå som arbeidsstasjonar i kommunen sitt driftsmiljø X    
Typegodkjenne foreslått utstyr
Utforme/vedlikehalde konsept, instruks og prosedyrar for installasjon, reinstallasjon og oppsett av typegodkjent utstyr X    
Setje opp, klargjere og introdusere nye arbeidsstasjonar    
Installasjon basert på utarbeidde instruksar og prosedyrar X X X
Reinstallasjon basert på utarbeidde instruksar og prosedyrar X X X
Førebyggjande vedlikehald – implementering av servicepakkar, oppgraderingar osb. X   X
Kapasitetstilpassingar   X  
Endringsstyring / -kontroll X X X
Ansvar for drift av alle sentrale komponentar     X
Innlegging/endring/fjerning av telefonapparat i kommunen sitt sentrale driftsmiljø, med tilhøyrande liner     X
Rutinemessige drifts- og vedlikehaldsoppgåver   X  
Søk og identifisering av årsak til hending som fører til forstyrring av drift X   X
Identifisering og løysing av problem X   X
Forvalting av depot- og reserveutstyr X    
Handtering av reparasjonar, inkl. garantireparasjonar X X X
Logistikk til/frå lokale brukarlokasjonar X    
Avhending X    
Ajourhald og oppdatering av driftsrutinar og dokumentasjon X X X

Kvar kommune sitt ansvar omfattar

H M T
Identifisere person(ar) med bestillarmynde X X X
Skildre behov X X X
Ha eigarskap til utstyr og lisensar X X X
Ha rutinar for bestilling av utstyr og lisensar X    
Ha vedlikehaldsavtale på utstyr og programvare   X
Godkjenne foreslege utstyr X X X
Drift og oppdatering av telefonbok   X
Oppdatering av kommunen sine brukarar i tilhøyrande støttesystem   X
Endringsgodkjenning X X X
Eigarskap til depot- og reserveutstyr X   X
Print Friendly, PDF & Email