Ein legg til grunn at kommunane som har slutta seg til eller ynskjer å slutte seg til tenesteytingsavtalen, nyttar seg av tenestene som er omfatta av avtalen, og solidarisk bidreg med sin del av finansieringa av drifta av desse.
Det er likevel to tenester der ein kan sjå for seg at den einskilde kommunen kan la vere å nytte seg av IKTNH sine tenester:

  • Det eine er dersom ein kommune som sluttar seg til tenesteavtalen, tidlegare har inngått avtalar med ein leverandør, og det vil føre med seg store kostnader å kjøpe seg fri frå denne. Då kan kommunen velje å fylgje denne i avtaleperioden, og deretter slutte seg til avtalen som IKTNH har inngått med leverandør på vegne av kommunane.
  • Det andre er dersom kommunen vel å opprette ei ordning med eige personvernombod, og ikkje nytte seg av IKTNH sitt personvernombod.

Kommunar som måtte velje dette, er likevel forplikta til å dekkje sin del av IKTNH sine driftskostnader for denne typen tenester. Dei vil også verte fakturerte for ekstra arbeid IKTNH måtte få i samband med denne avtalen.

Print Friendly, PDF & Email