Kontaktpersonar hos IKTNH og i kommunane

Ein namngitt person hos IKTNH har det totale kommunenansvaret. Denne personen skal vere proaktiv mot kommunen for å sikre ein god leveranse og effektive prosessar. Denne personen har tilstrekkeleg mynde internt hos IKTNH til å få sett i gang naudsynte forbetringstiltak på ein effektiv måte.
Ein namngitt person i kommunen skal vere kommunen sin kontaktperson andsynes IKTNH. Det er kommunen sitt ansvar å gi vedkomande naudsynt mandat til å ettersjå at kommunen til ei kvar tid kan få sett i gang naudsynte tiltak for å sikre etterleving av innhaldet i tenesteleveringsavtalen.
Oversikt over ansvarlege for dei ulike tenestene i IKTNH og kommunane skal finnast i eit eige dokument som til ei kvar tid er oppdatert, og som er å finne som eit vedlegg til denne avtalen.

Service manager

IKTNH sin tenesteansvarlege (Service manager) skal lede eller vere sentral i planlegging og gjennomføringa av prosjekt inn mot kommunen.

Rutinar for rapportering og varsling

IKTNH rapporterer slik at det er enkelt å fylgje opp kvaliteten i tenesteleveransane mot avtalte TLA-ar. Rapporteringa framstår i samsvar med inngått avtale og viser det korrekte bildet. IKTNH sitt rapporteringsverktøy/ -moduler er automatisert.
IKTNH skal rapportere på status for servicenivået på alle tenester der garantert servicenivå er gitt. Rapportane som dokumenterer servicenivået skal vise avvik frå garanterte TLA-krav.

Print Friendly, PDF & Email