Ein syner her til §16 i vedtektene for IKTNH, der det står :
§ 16 Uttreden, oppløsning og utelukkelse
En samarbeidskommune kan tre ut av samarbeidet etter skriftlig varsel til styret. Uttreden kan tidligst finne sted to år etter at skriftlig varsel om oppsigelse er mottatt av styret, og iverksettes fra det derpå følgende årsskifte.
Opphør av samarbeidet kan kun skje dersom samarbeidskommune er enige om det. Vedtak om uttreden eller oppløsning gjøres av kommunestyret i den enkelte samarbeidskommune.
Utløsningssummen fastsettes i samsvar med bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper § 30. Tilsvarende gjelder den uttredende samarbeidskommunes heftelser overfor samarbeidets kreditorer.
Spørsmål knyttet til uttreden og oppløsning kan bringes inn for departementet jf. kommuneloven § 27 nr. 3, annet ledd.
Utelukkelse av en samarbeidskommune som vesentlig misligholder sine forpliktelser i samarbeidet reguleres i samsvar med lov om interkommunale selskaper, § 31.

Print Friendly, PDF & Email