Skildring av teneste

  • IKTNH ser til at leverandørar agerer i tråd med inngåtte avtalar som anten er inngått av IKTNH på vegne av alle kommunane, eller som IKTNH har inngått på vegne av ein einskild kommune.
  • Alle avtalar som er inngått, vert gjennomgått og evaluerte i løpet av avtaleperioden.
  • I god tid før ein avtaleperiode går ut, vert kommunane som er omfatta av avtalen, gjort merksame på dette.

 

Skildring av rutinar for kvalitetskontroll

  • IKTNH må syne dokumentasjon på at alle avtalar IKTNH er kjend med, vert fylgd opp i tråd med skildring av tenesta.
  • Kvar kommune må kunne dokumentere at IKTNH er gjort kjent med alle særavtalar kommunen har inngått utanom skissert regime for inngåing av ikt-relaterte avtalar.

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email