Tenesteområdet «Planlegging, prosjektering og rådgjeving» skal tene fylgjande føremål:

 • Å sikre at kommunane har tilgjenge til ikt-basert kompetanse når kommunane planlegg si tenesteyting og forvaltning.
 • Å sikre at kommunane har tilgjenge til ikt-basert kompetanse når kommunane gjennomfører si tenesteyting og forvaltning.

Dette skjer gjennom fylgjande tiltak :

 • Kartlegging av status for eksisterande tekniske løysingar for nettverk og servarpark.
 • Kartlegging av status for eksisterande programvareplattformer.
 • Utarbeiding av kvalitetsmål for tekniske løysingar.
 • Utarbeiding av kvalitetsmål for programvareplattformer.
 • Utarbeiding av kravspesifikasjonar ved anbod og innkjøp av teknisk utstyr og programvareløysingar.
 • Bistand i planarbeid.
 • Bistand i anbodsprosessar – sjå tenesteområdet Innkjøp, avtalar, lisenshandtering .
 • Bistand ved innkjøp – sjå tenesteområdet Innkjøp, avtalar, lisenshandtering .

Kommunane og IKTNH har eit felles ansvar for å ta intitiativ til prosessar for å vidareutvikle kommunane sin digitale plattform.

 • IKTNH har ansvar for å informere kommunane om sine planar for vidareutvikling av infrastruktur og tenester, og eventuelle budsjettmessige konsekvensar dette vil ha.
 • Kvar kommune har eit sjølvstendig ansvar for å informere IKTNH og dei andre kommunane om sine ynskjemål og planar for vidareutvikling av den digitale plattforma.

Nedunder er eit oversyn over tenestene som er knytt til dette tenesteområdet :

Print Friendly, PDF & Email