Overføring av data til tredjestatar

1  Ei kvar overføring av personopplysningar til ein stat som ikkje er medlem i anten EU eller EFTA krev skiftleg førehandsgodkjent samtykke frå handsamingsansvarleg, og skal kun skje dersom vilkåra for overføring til tredjestatar eller internasjonale organisasjonar etter gjeldande personvernlovgjeving, herunder kapittel V i GDPR, er oppfylt.

Attende til framsida.

Print Friendly, PDF & Email