Skildring av teneste

ServiceDesk og brukarstøttesystemet er kontaktpunktet til  alle brukarar for alle henvendingar relatert til dei tenestene som inngår i avtalen. Ved å nytte brukarstøttesystemet sikrar ein:

  • at saka vert registrert, er dokumenterbar og blir handsama i tråd med oppsett prosedyreskildring,
  • at saka vert administrert og handsama på ein mest mogleg smidig måte,
  • at ein kan nytte røynsler frå saka til å byggje opp ein kunnskapsbase om ulike problem,
  • at denne kunnskapsbasen til ei kvar tid kan nyttast som ein hjelperessurs,
  • at ein med utgangspunkt i ein slik base kan handle proaktivt og forebyggje liknande situasjonar.

 

Kvalitetskrav :

  • Tryggleik : Ein viser her til det som står om datatryggleik på IKTNH si heimeside – dette finn ein her. 
  • Oppetid : Tenesteleveringavtalen har eit eige kapittel om oppetid, som også omfattar denne tenesta.  Informasjon om oppetid finn ein her.  Det som står der, gjeld den elektroniske delen av brukarstøttesystemet. Servicedesken er bemanna i ordinær arbeidstid ( 08:00 – 15:30 alle ordinære arbeidsdagar ), og henvendingar som ikkje er vurdert som kritiske, vert handsama i dette tidsrommet.
  • Handsaming av nedetidssituasjonar : Oppretting av feil vert prioritert ut frå kva konsekvensar feilsituasjonen kan ha. Dette er gjort særskilt greie for i tenesteleveringsavtalen. Informasjon om dette finn ein her.

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email